Pædagogisk udvikling

På TG gennemføres løbende forskellige pædagogiske udviklingsprojekter som har til formål at understøtte vores elevers læringspotentialer bedst muligt. På TG ligger vi stor vægt på at koble klassiske dyder som koncentration og fordybelse med tidsvarende og varierende undervisningsformer. Formålet er at udfordre alle vores elever og sikre, at hver enkelt bliver så dygtig som muligt. Udover at den pædagogiske udvikling foregår som en naturlig del af undervisningen i fagene, så gennemføres der også løbende større projekter på helskoleniveau. Dem kan du læse og se mere om nedenfor. Alle vores projekter er forankret i et pædagogisk udvalg (PPU) bestående af lærere og ledelse og udvalgets initiativer evalueres løbende af eleverne.  

Projekter på TG

På TG arbejder vi hele tiden med at udvikle elevernes skrivekompetencer. Erfaring viser, at man lærer rigtig meget af at læse andres tekster, og af at give andre feedback på deres materiale.

Vi har derfor planlagt en række skrivetræningsmoduler, hvor den enkelte elev arbejder med en opgave, som siden skal afleveres til læreren. Undervejs i skrivemodulet afleverer eleverne deres skriftlige produkter, og de skriftlige produkter omfordeles, så tre andre elever fra klassen kan give feedback ud fra nøje tilrettelagte kriterier.

Alt foregår anonymt, og læreren har givet feedbackkriterierne på forhånd. Eleverne opnår på denne måde et større kendskab til både genren, der skrives inden for, men også til selve skriveprocessen, og kvaliteten af deres tekstprodukter højnes.

Skriftlighedstræningen finder sted i 2. og 3. g hvor en hel årgang samles og skriver og giver feedback i tre timer i træk under eksamenslignende forhold.

Skriftlighedstræningen finder sted ca. 10 gange pr. skoleår pr. årgang i skriftlige eksamensfag.

“TG læser” er inspireret af de forskellige lystlæsningsprojekter, som har vundet indpas på en del skoler. Konceptet kendes også i udlandet som Sustained Silent Reading (SSR), hvor kernen er, at eleverne læser i stilhed i en afgrænset periode hver dag i skolen.

Læsningen tjener til at styrke såvel elevernes viden som deres almene dannelse. Udbyttet er læsningens konkrete indhold samt de generelle kompetencer, læsningen fremmer.

At læse en hel bog kræver øvelse og vedholdenhed. Ved at læse regelmæssigt styrkes evnen til at læse hele bøger. Ved at give eleverne litterære oplevelser styrkes læsemotivationen, og med ”TG læser” følger også en opfordring til at fortsætte læsningen uden for skolen.

Den generelle evne til fordybelse og længerevarende koncentration uden afbrydelser er desuden en central studiekompetence. Et delmål med projektet er dermed også på længere sigt at styrke elevernes overgang til de videregående uddannelser.

Projektet blev indledt ved skolestart i august 2019 og omfatter alle klasser på TG. Eleverne læser i 3 x 45 minutter fordelt på 14 dage.

Er et projekt om kollegial supervision blandt TGs dygtige undervisere. Der et stærkt fællesskab blandt lærerne på TG og en mangeårig tradition for kollegial sparring og vidensdeling om den gode undervisning.

Lige nu arbejder vi systematisk for at styrke graden af kollegial sparring og vidensdeling, så vi kan fortsætte med at levere den gode undervisning i fremtiden – med blik for nye ideer og undervisningspraksisser.

I skoleåret 2019-20 gennemførte vi et helskoleprojekt om kollegial supervision, hvor alle lærere i flere omgange i løbet af skoleåret observerede hinandens undervisning efterfulgt af supervisionssamtaler. Målet var, og er fortsat, at sikre, at vores læreres samarbejde i endnu højere grad baseres på åbenhed, tillid og fælles forståelse for udfordringerne i undervisningsopgaven på TG.

Vi bestræber os altid på at levere den bedste undervisning til eleverne!

I skoleåret 2019-20 gennemførte vi anden runde af projektet formativ feedback. Det overordnede mål med projektet var at klæde lærerne bedre på til at kunne gennemføre formativ feedback i undervisningen.

Igennem effektiv formativ feedback både fra lærerne men ikke mindst peerfeedback, altså fra elev til elev, skal eleverne blive i stand til at forstå hvordan de kan forbedre deres læringsmæssige udvikling og derved i sidste instans forbedre sig fagligt.

Projektet omfatter i lighed med forrige år nogle af lærerne, der igennem en vekselvirkning mellem teoretiske tilgange og afprøvning i praksis eksperimenterer med egen undervisning igennem hele skoleåret.