Også internettet er en vigtig kilde i religionsfaget

Religion

Al undervisning i religion finder sted på baggrund af religionsvidenskabelige og ikke-forkyndende metoder, ud fra hvilke religionerne beskrives og forstås både historisk og nutidigt.

STX
Religion på STX er et 1-årigt fag, som læses enten i 2.g eller 3.g. Med den stigende globalisering er verdensreligionerne blevet helt centrale i faget religion. Islam og kristendom udgør tilsammen fagets obligatoriske kernestof. Men der skal også fokuseres på andre store religioner og religiøse fænomener. Religionsfaget skal også indgå i samspil med andre fag f.eks. oldtidskundskab, biologi eller almen studieforberedelse. Her kan f.eks. arbejdes med emner som skæbne og skyld, etik og moral samt mange andre problemstillinger.

Der arbejdes primært med tekster, men også billedmateriale, internetsider, kultgenstande, og andet dokumentarisk materiale kan inddrages f.eks. gennem feltarbejde.

HF
På HF udgør Historie, Religion og Samfundsfag tilsammen faget: Kultur- og Samfundsfag (KS). Faget læses på 1.HF og 2.HF. Hvert fag har sit kernestof og for religions vedkommende er det kristendom og islam, men fokus er på den indsigt, som samspillet mellem de tre fag kan give historisk, samfundsmæssigt og kulturelt mht. tilværelsesfortolkning, de grundlæggende livsvilkår og individers udfoldelses- og handlemuligheder.

Se læreplaner her:

Religion C, stx

Religion B